dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Едукација за обучувачи на Програмата за превенција од корупција

29.11.2023
Работилницата за обучувачи која ја спроведоа г-ѓа Фиона Феитбрејн и г-ѓа Лилјана Цветаноска, обучувачи при ЦИПФА, има за цел да ги зголеми вештините и знаењата на вработените од ДЗР како идни обучувачи и предавачи во натамошните активности