dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

8 - Достоинствено вработување и економски раст

8.1 Да се одржи економскиот раст по глава на жител во согласност со националните услови, и особено на најмалку 7 отсто пораст на бруто домашниот производ на годишно ниво во најмалку развиените земји

8.2 Да се постигне повисоко ниво на економска продуктивност преку разновидност, технолошка надградба и иновации, како и преку фокус кон остварување висока додадена вредност и сектори што поттикнуваат нови работни места

8.3 Да се промовираат развојно ориентирани политики што поддржуваат производствени активности, креирање пристојни работни места, претприемништво, креативност и иновации, како и да се охрабри формализацијата и растот на микро, малите и средни претпријатија, меѓу другото и преку пристап до финансиски услуги

8.4 До 2030 година прогресивно да се подобрува глобалната ефикасност на ресурсите при потрошувачка и производство, како и да се настојува да се постигне економски раст без уништување на животната средина, во согласност со 10-годишната рамковна програма за одржлива потрошувачка и производство под водство на развиените земји

8.5 До 2030 година да се постигне целосно и продуктивно вработување и пристојна работа за сите жени и мажи, вклучително и за младите и за лицата со попреченост како и еднаква плата за работа со иста вредност

8.6 До 2020 година значително да се намали процентот на млади што не се вработени, не се образуваат и не се на обука

8.7 Да се преземат итни и ефективни мерки за искоренување на принудната работа, да се стави крај на модерното ропство и на трговијата со луѓе и да се стави забрана и да се елиминираат најлошите форми на искористување деца за работа, вклучително и на регрутирањето и употребата на деца како војници, а до 2025 година да се стави крај на детскиот труд во сите облици

8.8 Да се заштитат правата на работниците и да се промовира безбедна и сигурна работна средина за сите работници, вклучително и за работниците мигранти, особено за жените мигранти, и за оние со нестабилно вработување

8.9 До 2030 година да се изготват и да се спроведат политики за промовирање одржлив туризам којшто создава работни места и ја промовира локалната култура и производи

8.10 Да се зајакне капацитетот на домашните финансиски институции со цел да се поттикне и да се прошири пристапот до банкарски, осигурителни и финансиски услуги за сите

8.a Да се зголеми поддршката за трговија на земјите во развој, особено на најмалку развиените земји вклучително и преку Зајакната интегрираната рамка за зголемување на техничката помош во однос на трговијата за најмалку развиените земји

8.б До 2020 година да се развие и да се стави во функција глобална стратегија за вработување на младите и спроведувањето на Глобалниот пакт за работни места на Меѓународната организација на трудот

 

повеќе
23.12.2022