dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Стратешки документи-stara

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ НА ДЗР

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА РЕВИЗИЈА НА ДЗР 

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ

 

ИТ СТРАТЕГИЈА

 

КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА  

 

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 

УПАТСТВО ЗА СТРАТЕШКО И ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИИТЕ 

15.10.2021