dzr
STATE AUDIT OFFICE
GUARDIAN OF PUBLIC FUNDS

Strategic documents

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ НА ДЗР

 

STRATEGIC AUDIT PLAN 

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ

 

ИТ СТРАТЕГИЈА

 

КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА  

 

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 

УПАТСТВО ЗА СТРАТЕШКО И ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИИТЕ 

15.10.2021