dzr
STATE AUDIT OFFICE
GUARDIAN OF PUBLIC FUNDS

Stakeholders

01.06.2023
34
АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
ЈП Државни шуми
ЈПВ Лисиче
Агенцијата за цивилно воздухопловство
АД “Електрани на Република Северна Македонија”
АД Водостопанство на РСМ
АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост
АД МЕПСО
АД ТЕЦ Неготино
Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М - НАВ АД Скопје
Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје
Акционерско друштво ГА-МА - Скопје
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности национални енергетски ресурси Скопје
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија„ во државна сопственост-Скопје
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост
Акционерско друштво за производтво на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост Неготино
Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје
Арена Борис Трајковски
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје
ЖРСМ Транспорт АД – Скопје
ЈП Агроберза Скопје
ЈП Државни патишта
ЈП за одржување и заштита на регионални и магистрални патишта
ЈП Јасен
ЈП МРТВ
ЈП Пасишта Скопје
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
ЈП Стрежево Битола
ЈП ХС Злетовица
Македонски Железници Инфраструктура
Развојна банка на Република Северна Македонија АД Скопје
38
Балкан Радио Гостивар
Јон Радио Струга
Канал 77
Капитол ФМ Скопје
Метрополис радио
МРТ Македонско радио
Плеј Радио
Радио 5 ФМ Велес
Радио 5 Чоки Прилеп
Радио Акорд
Радио Антена Скопје
Радио Блета Тетово
Радио Буба Мара
Радио Ват Скопје
Радио Голди Велес
Радио Експрес Струмица
Радио Јехона ФМ
Радио Кисс Тетово
Радио Комета
Радио Кочани ФМ
Радио Лајф Скопје
Радио Медисон Кичево
Радио Модеа Свети Николе
Радио Пела Кривогаштани
Радио Плеј Струга
Радио Про ФМ Гостивар
Радио Пулс Кавадарци
Радио Ррапи
Радио Скај Скопје
Радио Супер Охрид
Радио Урбан ФМ Скопје
Радио Ускана Плус Кичево
Радио ФМ Кочани
Радио Фортуна
РТД Арачина
Универзитетско радио УГД
Универзитетско радио Укло
Џез ФМ
122
Jавно претпријатие за комунални дејности "Комуналец-Полин" Стар Дојран
Jавно претпријатие за комунални дејности „Маврово“-Маврови Анови
Jавно претпријатие за паркови и зеленило ЕКО СТРУГА Струга
Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад ЕКО ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК Свети Николе
Заедничко јавно претпријатие РУСИНО/ПОЛОГ с.Сушица Гостивар
Зедничко јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион ЕКО-ЗОНА Куманово
Јавно комунално претпријатие „Стандард“-Дебар
Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД - АРАЧИНОВО Арачиново
Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД Битола
Јавно Комунално Претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп
Јавно Комунално Претпријатие ВРАПЧИШТЕ ц.о с.Врапчиште Врапчиште
Јавно комунално претпријатие ДОЛНЕНИ с.Долнени П.О
Јавно комунално претпријатие ДОМИНГ ЦО Македонска Каменица
Јавно комунално претпријатие ЕДИНСТВО ПО Свети Николе
Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ П.О. Пробиштип
Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ ПО Пехчево
Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ Прилеп
Јавно комунално претпријатие Комунална хигиена Македонски Брод
Јавно комунално претпријатие ПАЗАРИ Прилеп
Јавно комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА Општина Могила
Јавно комунално претпријатие ПИША с.Липково Липково
Јавно комунално претпријатие САРАЈ Скопје
Јавно комунално претпријатие СОПИШТЕ с.Сопиште
Јавно комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце
Јавно комунално претпријатие ШАРИ с.Боговиње Боговиње
Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН Стар Дојран
Јавно претпријатие за превоз на патници ГРАДСКИ ПРЕВОЗ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Јавно претпријатие "Комунален сервис" Валандово
Јавно претпријатие „Комунална чистота„-Богданци
Јавно Претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Струга
Јавно претпријатие ГРАДСКИ ПАРКИНГ-ТЕТОВО Тетово
Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Kicevo
Јавно претпријатие за вршење на комунални дејности МИРМБАЈТЈА-Желино
Јавно претпријатие за вршење на комунални дејности ХИЃИЕНА П.О. с.Осломеј Осломеј
Јавно претпријатие за вршење на комунални дејности ХИЃИЕНА-Теарце
Јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА Скопје
Јавно претпријатие за енергетски дејности ЕНЕРГО-ПРИЛЕП Прилеп
Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ГРАДСКИ ПАРКИНГ-Скопје
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР Скопје
Јавно претпријатие за комунална дејност ДЕБРЦА Белчишта
Јавно претпријатие за комунална хигиена водовод и канализација ХИГИЕНА Чегране
Јавно претпријатие за комунални дејности ВОДОВОД Богданци
Јавно претпријатие за комунални дејности и облагодарување на природните ресурси ХИГИЕНА Лабуништа
Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Ц.О. ГОСТИВАР
Јавно претпријатие за комунални дејности ОГРАЖДЕН П.О. Босилово
Јавно претпријатие за комунални дејности РОСОМАН Росоман
Јавно претпријатие за комунални дејности ТОПОЛКА Чашка-општина Чашка
Јавно претпријатие за комунални дејности ХИГИЕНА Другово
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ИСАР ПО Штип
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи КАЛЕ ПО Блатец
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ПЛАЧКОВИЦА Карбинци
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ФОРТУНА ПО Штип
Јавно претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување Куманово-паркинг Куманово
Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп
Јавно претпријатие за урбанизам и уредување на градежно земјиште ШТИП-ПРОЕКТ Штип
Јавно претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола
Јавно претпријатие за услужни дејности РАВЕН Пехчево
Јавно претпријатие КОМУНАЛЕН СЕРВИС Валандово
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ
Јавно претпријатие КОМУНАЛНА ЧИСТОТА Богданци
Јавно претпријатие КОМУНАЛНО Струга со Ц.О.
Јавно претпријатие МИРАВЦИ с.Миравци
Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје
Јавно претпријатие УЛИЦИ И ПАТИШТА Скопје
Јавно Претпријатие ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО-Куманово
Јавно сообраќајно претпријатие ПРИЛЕП Прилеп
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
Јавното комунално претпријатие „ИСАР“ Штип
ЈКП ,,Комуналец“ – Прилеп
ЈКП „Пела Хигиена“-Могила
ЈКП Брегалница Делчево
ЈКП Водовод Битола
ЈКП Водовод Илинден
ЈКП Водовод Кочани
ЈКП Гази Баба
ЈКП Дервен Велес
ЈКП Зелениково
ЈКП Илинден
ЈКП Клепа Градско
ЈКП Комуналец Демир Хисар
ЈКП Комуналец Свети Николе
ЈКП Никола Карев Пробиштип
ЈКП Нискоградба Битола
ЈКП Петровец
ЈКП Пролетер Ресен
ЈКП Солидарност Виница
ЈКП Тетово
ЈКПД Комуналец Гевгелија
ЈКПД Комуналец Струмица
ЈКПД Комунална хигиена Новаци
ЈКПД Лакавица Конце
ЈП Водовод и Канализација Македонски Брод
ЈП Водовод Куманово
ЈП Градски Пазар Охрид
ЈП за комунални услуги Комуналец Крива Паланка
ЈП Кале Центар Жупа
ЈП Камена Река М. Каменица
ЈП Комуналец Неготино
ЈП Комунална Хигиена Skopje
ЈП Кратово
ЈП Паркиралишта Струмица
ЈПК Бошава Демир Капија
ЈПК Еремија Вевчани
ЈПК Комуна Крушево
ЈПК Комуна Ново Село
ЈПК Комуналец Битола
ЈПК Комуналец Кавадарци
ЈПК Комуналец Кичево
ЈПК Охридски Комуналец
ЈПК Плаваја Радовиш
ЈПК Услуга Берово
ЈПКД „Огражден“-Босилово
ЈПКД Комуналец Пласница
ЈПКД Облешево
ЈПКД Турија Василево
Комунално јавно претпријатие ВОДНА КУЛА Зрновци
Меѓуопштинско јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола
МЈП Проаква Струга
Општинско јавно претпријатие за вршење на комунални работи ВАРДАР с.Брвеница
Општинско Јавно Претпријатие за комунални дејности ПЕЛАГОНИЈА Кривогаштани
51
ТВ Канал Вис
ТВ Клан
ТВ Кобра
ТВ Коха
ТВ КТВ
ТВ М
ТВ М Нет
ТВ Морис
ТВ Нова
ТВ Плус
ТВ Полог
ТВ Протел
ТВ Свет
ТВ Сонце
ТВ Спектра
ТВ Стар
ТВ Телевизија 3 Дебар
ТВ Тера
ТВ Топестрада Тетово
ТВ Ускана
ТВ Феста
ТВ Шења
ТВ Шутел
ТВК Кочани
ТВМ Охрид
Телма
11
360 степени
Бирн/Призма
Здружение на новинари ЗНМ
Инбокс 7
ИРЛ Македонија
Македонска информативна агенција
Макфакс
Мета
НВО Инфоцентар
ПИНА
Центар за истражувачко новинарство
92
Александар Манасиев
Александар Петрески
Александар Самарџиски
Александар Чомовски
Александра Бубевска
Александра Гоцевска
Александра Максимовска
Александра Петровска
Алтрина Зекири
Андреа Чобанова
Анета Блажевска
Анета Додевска
Анета Шијакова
Анита Буховски
Бесиан Лека
Билјана Бејкова
Боби Христов
Валентина Вурмо
Вања Мицевска
Васко Маглешов
Верица Милева
Весна Дамчевска
Весна Коловска
Весна Мичиќ Божиновска
Влатко Стојановски
Влатко Чаловски
Герман Филков
Горан Дамовски
Горан Лефков
Горан Момировски
Горан Теменугов
Гордана Дувњак
Даниел Василев
Даниела Алексовска
Данка Јанковска
Димитар Илчев
Елизабета Арсовска
Елизабета Најдевска
Елизабета Филипоска
Елица Бочварска
Емилија Мисирлиевски
Жаклина Зафирова
Зејнула Весели
Зоран Јованоски
Зоран Пејковски
Зорана Гаџовска
Ивана Митковска
Ивана Рамаданова
Игор Илиевски
Ирена Мулачка
Искра Опетческа
Јасмина Јакимова
Јасмина Јакимова
Јасмина Миронски
Катарина Синадиновска
Катерина Додевска
Кристина Атовска
Кристина Озимец
Љубиша Николовски
Љубомир Костовски
Маја Васева
Маја Јовановска
Марјан Танушевски
Мери Јордановска
Милена Атанасоска
Милка Смилевска
Михаела Димовска
Наташа Мерсовска
Наташа Стојановска
Нина Нинеска Фидановска
Пеце Стефановски
Рада Маневска
Ружица Фотиновска
Сабина Факиќ
Сања Васиќ
Сања Јанковска
Саше Димовски
Сашо Ордановски
Славица Филиповска
Снежана Лупевска
Соња Делевска
Соња Тантарова
Сотир Трајков
Стево Башуровски
Стевче Митревски
Стојанка Митреска
Сузана Фидановска
Сунаи Сабриоски
Тања Попова
Тони Димков
Фросина Факова
Христина Ивановска
11
Асоцијација на приватни електронски медиуми на РСМ
Бизнис Конфедерација на Македонија
Европска Бизнис Асоцијација
Лекарска комора на Република Северна Македонија
Македонска Руска Стопанска Комора
Сојуз на стопански комори
Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии
Стопанска комора на Северна Македонија
Стопанска комора на северо-западна Македонија
Стопанската комора на мал бизнис
Холандско – Македонска Стопанска Комора
25
А1 Македонија
Алтра Сат 2000
Бив Пирамида
Виванет
Винсат Кабел
Глобалсат
Дрим Сат
ДТС Каблекалл
Интернационал
Инфел КТВ
ИП Системс
Кабел
Кабел Л-Нет
Кабел Нет Струмица
Канал 16
КДС Кабел Нет
Комбо 2003
Македонски Телеком
Мултимедиа Нет
Неотел
Пет нет
Роби Штип
Скрембл
Скупи Кабле
Спајдер Нет
96
24 vakti
365.com.mk
4 news
Amanet.mk
Apla.mk
Batali.net
Brif.mk
Centar.mk
Centar.mk
Derveni.info
Drnka.mk
Expres.mk
Flaka.mk
Glas mk
Gostivar press
Gostivarisot.mk
In7.tv
Ina-online.net
Jugoinfo
Kumanovonews.mk
Lobi
Motika
Netpress
Objektiv.mk
Off.net
Ohrid.net
Ohrid.news
Ohrid24.mk
Pa Censure
Pari.com
Popularno.mk
Porta3
PortAlb
Press 24
Pressing TV
PressOnline
Shprehja.com
Skopje1.mk
Strumica.net
Telegrafi.com
Time.mk
Vesnik.com
Vesnik.com
VestiPlus
Vistina.mk
Zoom.mk
Zyrtare.net
А1 Он
Академик
АКО
Актуелно
Без навреда
Бизнис 21
Бизнис вести
Битолски весник
Брегалнички
Велес 365
Денар
Дестинација Делчево
Дојче Веле DW
Е-Магазин
Екипа
Еко Баланс
Еуроњуз Албанија
Журнал
Зенит
Индекс мк
Инфо магазин
Инфомакс
Инфомакс
Јавност
Коха
Кумановски муабети
Курир
Либертас
Лидер
Локално
Мак прес
Мактел
МКД мк
Нистори
Опсервер
Плусинфо
Радио МОФ
Радио Слободна Европа РСЕ
Република
Сакам да кажам СДК
Слободен печат
Слободен печат
Тенет
Тера
Тетово инфо
Тирековмирече
Фактор
Фронтлајн
Шеталиште
10
Биро за јавни набавки
Генерален секретаријат на Влада
Државна комисија за спречување на корупцијата - ДКСК
Заменик Претседател на Влада задолжен за политики за добро владеење
Јавно обвинителство на РСМ
Министерство за внатрешни работи - МВР
Министерство за финансии
ОЈО ГОКК
Судски совет
Управа за финансиска полиција
159
3дружение Македонско-Американска Алумни Асоцијација Скопје
Eco Logic
NDI - Национален демократски институт
Resource Environmental Centar
Аналитика Тинк Тенк
Ансамбл за народни песни и игри Ибе Паликуќи Скопје
Асоцијација за демократски иницијативи
Борка
Вода за промени
Гласно – текстилни работници
Граѓанска асоцијација за Развој на Демократските Институции-МОСТ Скопје
Граѓанска Асоцијација МОСТ
Движење на екологистите на Македонија-ДЕМ Велес
Друштво за патишта на Република Македонија
Друштво за култура,уметност и образование Мост Скопје
Друштво на филмските работници на Република Македонија Скопје
Живот со предизвици
Здружение на граѓани Флорозон - Центар за еколошка демократија Скопје
Здружение Гоу Грин
Здружение Граѓанско движење Разбуди Се! Скопје
Здружение Дирекција за култура и уметност на Скопје
Здружение Еко Свест
Здружение за акција против насилството и трговијата со луѓе Отворена Порта Скопје
Здружение за афирмација на културни вредности и заштита на културното наследство Институт за културно наследство Скопје
Здружение за граѓански и младински политики Центар за Европски иницијативи Скопје
Здружение за едукација, дигитално образование и заштита на животна средина Еду Свет Скопје
Здружение за електроника,телекомуникации,автоматика и информатика на Македонија Скопје
Здружение за еманципација,солидарност и еднаквост на жените Скопје
Здружение за заштита на растенијата на Република Северна Македонија
Здружение за заштита при работа на општината Битола
Здружение за инклузивна економија, екологија и енергетика Екоинклузивност - Скопје
Здружение за истражувања,анализи и развој Зелена Лупа Скопје
Здружение за истражување и промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР Скопје
Здружение за креирање и развој на даночната политика Скопје
Здружение за младинска едукација е-Млади Скопје
Здружение за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН Скопје
Здружение за одржлив социо - економски развој ИЗГРЕЈСОНЦЕ Скопје
Здружение за подобрување на условите за живот на граѓаните Подобро денес - Скопје
Здружение за подршка на иновации и промовирање на претприемничка иновативна култура Центар за иновации Скопје
Здружение за правни истражувања и анализи Центар за правни истражувања и анализи Скопје
Здружение за развој М6 Институт за едукација, развој и одржливост Скопје
Здружение за унапредување на општествените и економските дејности ЕРГОС Скопје
Здружение за фолклор,песни,игри и обичаи Културно уметничко друштво Илинден Битола
Здружение Институт за меѓународни и политички студии Скопје
Здружение Институт за развојни истражувања и алтернативи Скопје
Здружение Институт за стратешки иницијативи и политики Скопје
Здружение Македонски национален комитет на меѓународниот совет на музеите Скопје
Здружение Македонски центар за граѓанско образование МЦГО Скопје
Здружение Младински форум за соработка Скопје
Здружение Младинско културно-уметничко друштво Цветан Димов Скопје
Здружение на граѓани Академски кино клуб Скопје
Здружение на граѓани едукативно истражувачки центар за урбана култура Скопје
Здружение на граѓани за еколошки истражувања, заштита на биодиверзитетот и унапредување на одржливиот развој БИОЕКО Скопје
Здружение на граѓани за заштита на животната средина и природа 4 ЕЛЕМЕНТИ Скопје
Здружение на граѓани за подигање на свеста за чиста еколошка животна средина Биди здрав - здравје на сите - Скопје
Здружение на граѓани за подршка на мали и средни претпријатија, социјално загрозени структури и заштита на животната средина НОВИНА Скопје
Здружение на граѓани за промоција и развој на медиумската писменост Вистината пред се Скопје
Здружение на граѓани Иницијатива за Европска перспектива Скопје
Здружение на граѓани Институт за истражување на политики и добро владеење Скопје
Здружение на граѓани Коалиција за одржлив развој Скопје
Здружение на граѓани Реактор-истражување во акција Скопје
Здружение на граѓани СОНЧЕВ ЗРАК за развој на рурални средини Скопје
Здружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје
Здружение на граѓани Центар за одржливи иницијативи Скопје
Здружение на граѓани Центар за развој и унапредување на демократијата, медиумските и новинарски стандарди и слободата на изразување во Република Македонија 360 СТЕПЕНИ Скопје
Здружение на даночни советници на Република Македонија ЗДСРМ Скопје
Здружение на економисти на Град Скопје
Здружение на економски новинари Скопје
Здружение на информатичарите на Македонија-Скопје
Здружение на Млади истражувачи Скопје
Здружение на Новинари за човекови права Скопје
Здружение на Новинарите на Македонија Скопје
Здружение на правници на Република Северна Македонија
Здружение на правници на РСМ
Здружение на правници од здравството во Република Северна Македонија
Здружение на радиолозите на Македонија
Здружение на сметководители и овластени сметководители Неготино
Здружение на социолози на Република Македонија
Здружение на судска администрација на Република Македонија Скопје
Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија Велес
Здружение на Центар за економски и социјален развој ЦЕСОР Скопје
Здружение Организација на жените на Град Скопје
Здружение Списание Културен живот Скопје
Здружение Транспарентност Македонија Скопје
Здружение Форум за разумни политики Скопје
Здружение Центар за едукативен и културен развој РАЦИО Скопје
Здружение Центар за едукација и претприемништво Можности Скопје
Здружение Центар за поттикнување на развојот на малите и средните друштва Скопје
Зелен институт
Инклузива
Институт за Европска Политика Скопје
Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје
Институт за добро владеење и политики во животна средина и климатските промени Скопје
Институт за истражување и развој Протинк Скопје
Институт за комуникациски студии
Институт за човекови права
Интернационална организација за млади - ИОМ Скопје
Јадро
Кинолошки сојуз на Република Северна Македонија
Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење Скопје
Коалиција сите за правично судење
Коцка – тренинг центар
Културно уметничко друштво Билјана Скопје
Културно уметничко друштво Панче Пешев Куманово
Културно уметничко друштво Стив Наумов Битола
Културно-уметничко здружение Карпош Крива Паланка
Мак Центар за граѓанско образование
Македонска Асоцијација на комуникациски агенции (Агенции за Маркетинг)- МААМ Скопје
Македонска младинска асоцијација Скопје
Македонски центар за меѓународна соработка
Македонски центар за меѓународна соработка Скопје
Македонско здружение за кардиологија Скопје
Македонско здружение на млади правници-МЗМП Скопје
Македонско лекарско друштво Скопје
Македонско фармацевтско друштво Скопје
Маргини
Меѓаши
Метаморфозис
Младински образовен форум
Младински центар за еднакви можности Скопје
Мрежа на граѓански организации за Реформа и развој на локалната и месната самоуправа - заедница Скопје
Национален младински совет
Не биди ѓубре
О2 Иницијатива
Охрид СОС
Планетум Струмица
Полио Плус
Политикум - Институт за одржливи и иновативни политики, Скопје, Република Северна Македонија
Противпожарен сојуз на Град Скопје
Развојни иницијатива Зенит
Реактор – истражувања
Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија
Сојуз на здруженија на пензионерите на Град Скопје
Сојуз на здруженијата за техничка култура на град Скопје Народна техника Скопје
Сојуз на сметководители на Република Македонија
Солуција
Специјална олимпијада
Транспаренси Интернешнл Македонија
Транспарентност Македонија
Флорозон – Центар за еколошка демократија
Фондација за локален развој и демократија Фокус Велес
Фондација за образование и култура Ускуп Скопје
Фондација отворено општество
Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери-ЦЕЕД Македонија Скопје
Форум ЦСИД
Фронт 21/42
Хелсиншки комитет за човекови права
ХЕРА
Хопс
Центар за граѓански комуникации
Центар за граѓански мониторинг Скопје
Центар за економски анализи
Центар за економски анализи Скопје
Центар за истражување и креирање политики
Центар за Истражување и Развој на Образованието Скопје
Центар за Развој на медиуми Скопје
Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум Скопје
Центар за управување со промени
Цивил – Центар за слобода
10
Вечер
Капитал
Коха
Лајм
Лице в лице
Независен весник
Нова Македонија
Скопско Ехо
Слободен печат
Фокус