dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

АД и ЈП централно

АД и ЈП централно
34
АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
ЈП Државни шуми
ЈПВ Лисиче
Агенцијата за цивилно воздухопловство
АД “Електрани на Република Северна Македонија”
АД Водостопанство на РСМ
АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост
АД МЕПСО
АД ТЕЦ Неготино
Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М - НАВ АД Скопје
Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје
Акционерско друштво ГА-МА - Скопје
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности национални енергетски ресурси Скопје
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија„ во државна сопственост-Скопје
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост
Акционерско друштво за производтво на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост Неготино
Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје
Арена Борис Трајковски
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје
ЖРСМ Транспорт АД – Скопје
ЈП Агроберза Скопје
ЈП Државни патишта
ЈП за одржување и заштита на регионални и магистрални патишта
ЈП Јасен
ЈП МРТВ
ЈП Пасишта Скопје
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
ЈП Стрежево Битола
ЈП ХС Злетовица
Македонски Железници Инфраструктура
Развојна банка на Република Северна Македонија АД Скопје