Ревизија

Заедничка ревизија на Европскиот суд за ревизија и на 15 ВРИ од Европа на тема „Квалитет на воздухот“

30.01.2019 - 00:00

Заедничкиот ревизорски извештај претставува сеопфатно резиме на 16 ревизии за квалитетот на воздухот што го извршија европскиот Суд на ревизори и 15 ВРИ во Албанија, Бугарија, Естонија, Грузија, Унгарија, Израел, Косово*, Молдавија, Полска, Романија, Словачка, Шпанија, Швајцарија, Република Македонија и Холандија

Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Годишна програма
2019

Заеднички извештај за управување со пластичен отпад во Европа

09.05.2022 - 09:00
Овој заеднички извештај е сеопфатно резиме на ревизии за пластичниот отпад извршени од 12 Врховни ревизорски институции кои се членки на EUROSAI WGEA, при што ревизија на пластичниот отпад беше координирана од ВРИ на Полска – НИК, во согласност со Рамката за професионални изјави на ИНТОСАИ GUID 9000 Кооперативни ревизии помеѓу ВРИ
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Годишна програма
2020
Документ број
0220200006