dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Завршни сметки

Завршна сметка 2023 година

2024

Завршна сметка 2022 година

2023

Завршна сметка 2021 година

2021