Ревизорски извештаи

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија 16.03.2020 2019
Реализација на високообразовниот кадар на пазарот на трудот во Република Северна Македонија 12.03.2020 2019
Народна банка на Република Северна Македонија 04.03.2020 2019
ЈЗУ Oпшта болница Кавадарци 13.03.2020 2019
Македонски народен театар 12.03.2020 2019
ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија 12.03.2020 2019
Државен испитен Центар 04.03.2020 2019
ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија 12.03.2020 2019
Центар за Јавно здравје Штип 12.03.2020 2019
НУ ЦК Иљо Антески Смок 12.03.2020 2019
Управа за хидрометеоролошки работи 04.03.2020 2019
Биро за регионален развој 04.03.2020 2019
Музеј на македонската борба за самостојност 12.03.2020 2019
Министерство за информатичко општество и администрација 17.02.2020 2019
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 04.03.2020 2019
Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделување на договорите за јавни набавки на ниво на јавни претпријатија на Град Скопје 31.12.2019 2019
Фонд на пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 04.03.2020 2019
Претседател на Република Северна Македонија – Кабинет на претседателот на Република Северна Македонија 04.03.2020 2019
Државен завод за статистика 04.03.2020 2019
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 04.03.2020 2019