Raporte të revizorit

Buxhetit Themelor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 21.07.2023 2023
SHFK „Luben Llape“ Komuna e Aerodromit Shkup 16.05.2023 2022
Komuna e Butelit 11.05.2023 2022
Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut - Realizimi i të drejtave nga kompensimi me para 10.05.2023 2022
Ndërmarrja Publike Komunale Komunalec Sveti Nikollë 09.05.2023 2022
Fondet e paguara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve lokale 2021 28.04.2023 2022
Të hyrat vetanake të komunave për sigurimin e shërbimeve cilësore të qytetarëve gjatë kohës së pandemisë 25.04.2023 2022
Komuna e Sveti Nikollës 20.04.2023 2022
Komuna e Kisella Vodës 18.04.2023 2022
Komuna e Haraçinës 13.04.2023 2022
Shoqëri Aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektrotransmetues SHA MEPSO 11.04.2023 2022
Zhvillimi i barabartë rajonal me theks të veçantë të demografisë 10.04.2023 2022
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија 04.04.2023 2022
Drejtoria e Doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut 30.03.2023 2022
Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut (Fondi) 30.03.2023 2022
Ministria e Financave 23.03.2023 2022
Institucioni Komunal Publik Shtëpi për persona të moshuar „Kiro Krsteski Pllatnik“ Prilep 21.03.2023 2022
Reforma në administratën publike 17.03.2023 2022
Mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme për inovacion dhe zhvillim teknologjik 09.03.2023 2022
Komuna e Gjorçe Petrovit 22.02.2023 2022