Raporte të revizorit

Gjykata Themelore Tetovë 07.10.2021 2021
Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele 27.08.2021 2021
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve 01.09.2021 2020
NVjL Gazi Babë 21.07.2021 2020
Marrja e ndihmës jo financiare, shpërndarja dhe përdorimi nga institucionet në sektorin publik me qëllim parandalimin dhe mbrojëtjen nga pandemia e shkaktuar nga virusi i koronës COVID-19 13.07.2021 2020
Dhënia e kontratave për prokurimet publike nga ana e institucioneve në sektorin publik me qëllim mbrojtjen dhe parandalimin nga pandemia e shkaktuar nga virusi i koronës - COVID 19 13.07.2021 2020
Cilësia e shërbimeve të ofruara nga NJVL-të përmes portaleve të tyre të internetit 06.07.2021 2020
Buxhetit Themelor të Republikës së Maqedonisë së Veriut 02.07.2021 2021
Efektiviteti i ekzekutimit të kompetencave të transferuara të financuara me bllok dotacione mund dhe duhet të përmirësohet 30.06.2021 2020
Efektiviteti i masave dhe aktiviteteve për shfrytëzimin e lëndëve të para minerale dhe mbledhjen e tarifave 28.06.2021 2020
Komuna e Radovishit 24.06.2021 2020
Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut (FSPI) 22.06.2021 2020
Transferet e kapitalit tek NJVL-të nga Buxheti i RMV-së 16.06.2021 2020
UKIM Shkup - Fakulteti Farmaceutik 14.06.2021 2020
Kapacitetet institucionale të inspektorateve në Republikën e Maqedonisë së Veriut 11.06.2021 2020
Zbatimin e Ligjit për trajtimin e ndërtimeve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në Komunën e Ohrit 08.06.2021 2020
Zbatimi i Ligjit për trajtimin e objekteve të ndërtuara pa leje në Komunën e Strugës 07.06.2021 2020
Partia Politike e Majta për fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2020 02.06.2021 2020
Koalicioni MUNDEMI për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2020, të udhëhequr nga LSDM 26.05.2021 2020
VMRO – DPMNE dhe Koalicioni Ripërtrirja e Maqedonisë – fushatë zgjedhore zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2020 26.05.2021 2020