dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Соопштенија и вести

13.02.2024
Për prokurimin e një pjese të barnave për fibroz cistike, që realizohet edhe nëpërmjet Programit për trajtimin e sëmundjeve të rralla në kuadër të ministrisë, për vitin 2022 dhe 2023 Klinika ka siguruar mjete në shumë totale prej 180.350 mijë denarë, gjegjësisht rreth 2.9 milionë euro, që mjaftojnë vetëm për 15 pacientë nga 140 pacientë të regjistruar
08.02.2024
Edhe përkundër kredisë shtesë prej 180 milionë dollarësh, prolongim të ndërtimit për 6 vjet dhe rritje të vlerës së kontratës për 45%, seksioni Kërçovë-Ohër nuk është ndërtuar
26.01.2024
Ambasadori Silvestri, i cili për herë të parë e vizitoi Entin Shtetëror të Revizionit, shprehi kënaqësi që pati mundësi të jetë prezent në institucionin tonë
25.01.2024
Kryerevizori shtetëror, mr. Maksim Acevski dhe Zëvendëskryerevizori shtetëror, mr. Orhan Ademi realizuan takim pune me Ambasadorin dhe shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut
18.01.2024
Punonjës të Entit Shtetëror të Revizionit dhe Kabinetit të zëvendëskryeministres për politik dhe qeverisje të mirë diskutuan për aktivitetet ndërmjet dy institucioneve
18.01.2024
Rritja e disponueshmërisë së ofrimit efektiv dhe inovativ të kurseve të CIPFA-së dhe mbështetje për trajnime për menaxhimi të rrezikut të korrupsionit, ishin temat e këtij takimi
17.01.2024
Në periudhën e ardhshme do të intensifikohet bashkëpunimi përmes rritjes së pjesëmarrjes së punonjësve të ESHR-së, si pjesëmarrës aktiv në trajnimet të organizuara nga CEF
16.01.2024
Nga viti 2020 janë lidhur marrëveshje me bartësit е shërbimeve të ujit për kompensim të papaguar në vlerë prej 112.663 mijë denarë, nga të cilat sipas dinamikës së arkëtimit kanë mbetur edhe 89.573 mijë denarë, gjegjësisht 1.4 milion euro për inkasim
12.01.2024
Ndër shtyllat më të vlerësuara sipas raportit të Transparency International - Maqedoni është Enti Shtetëror i Revizionit