dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Qasje të lirë te informatat me karakter publik

Në pajtim me Ligjin për qasje të lirë te informatat me karakter publik, i cili zbatohet nga 01.09.2006, pronari i informatave - Enti Shtetëror i Revizionit - person zyrtar i cili ndërmjetëson gjatë realizimit të së drejtës së qasjes së lirë te informatat me karakter publik, e cakton:

Mijallçe Durgutov (revizor)

telefoni: +389 2 3233-503, 3233-504, (lokali 227)
tel.celular: +389 70 358-486
e-mail: [email protected]

13.01.2023