dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Ревизорски извештаи за област Јавни претпријатија на централно ниво