dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Plane vjetore për përsosje të vazhdueshme profesionale dhe trajnime