dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Ligjet

Ligji për revizion shtetëror - teksti i konsoliduar (2021) - ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 dhe 83/18) dhe, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" nr. 122/21)

Ligji për revizion shtetëror - teksti themelor - Ligji u miratua nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me Dekret për shpalljen e Ligjit për revizion shtetëror nr. 07-2001 / 1 më 06 maj 2010 dhe botuar në Gazetën Zyrtare të RM, nr. 66 më 13.05.2010 (23.07.2010)

 

  1. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (05.11.2010)
  2. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (22.01.2014)
  3. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (04.03.2014)
  4. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (04.09.2015)
  5. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (05.11.2015)
  6. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (15.02.2016)
  7. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (08.05.2018)
  8. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror (03.06.2021)
26.07.2021