dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Dokumente strategjike

STRATEGJIA PËR MENAXHIM ME RREZIQE TË ESHR-së

 

PLANI STRATEGJIK I ESHR-së PËR REVIZION

 

STRATEGJIA PËR ZHVILLIM

 

IT STRATEGJIA

 

STRATEGJIA PËR KOMUNIKIM

 

STRATEGJIA PËR MENAXHIM ME BURIMET NJERËZORE

 

UDHËZIM PËR PLANIFIKIM STRATEGJIK DHE VJETOR PËR REVIZIONET

15.10.2021