dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Projektet

14.10.2022
Qëllimi i trajnimit të zbatuar është t’i mundësohet revizorëve shtetëror nëpërmjet instruksioneve praktike të përfitojnë njohuri në zbatimin e metodologjisë për analizë të të dhënave dhe zgjedhjen e ekzemplarit
08.04.2022
Punonjësit e dy institucioneve të revizionit patën mundësi ti diskutonin praktikat e mira gjatë procesit të zbatimit të revizionit shtetëror
22.02.2022
Revizorët e Entit Shtetëror të Revizionit, në kuadër të aktiviteteve nga komponenta 2, realizuan vizita studimore në dy vendet partnere në Tuining projektin
27.12.2021
Afati i fundit për aplikim është 10 janar 2022
23.12.2021
Në periudhën shkurt - dhjetor 2021 janë realizuar 16 aktivitete, 59 misione, 5 vizita studimore dhe 3 praktika
15.11.2021
Kryerevizori shtetëror mr. Maksim Acevski u takua me Shkëlqesinë e tij Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Republikën e Kroacisë, dr. Milaim Fetai
06.11.2021
Në përfundim të vizitës, dy Institucionet Supreme të Revizionit konkluduan se ky bashkëpunim do të thellohet më tej përmes shkëmbimit të përvojave dhe njohurive
25.10.2021
Vizita studimore e përfaqësuesve të ISR u organizua me qëllim shkëmbim të përvojave dhe njohurive lidhur me aspektet metodologjike të kryerjes së revizioneve
21.10.2021
Punonjësit e ESHR-së u njohën me praktikat e ISR-së së Estonisë gjatë kryerjes së revizionit, me theks të veçantë në zbatimin e revizioneve të TI
12.10.2021
Delegacione nga ISR e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe R. së Kroacisë dhe përfaqësuesit e Kuvendit të R. së Kroacisë vizituan Kuvendin e RMV-së