dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Nëpunësit udhëheqës

 

 

Emri dhe mbiemri

Titulli

E-mail adresa

mr.Tanja Tasevska

Këshilltar i KRSH për metodologjitë dhe praktikat e revizionit

[email protected]

 

Branislav Gulev

Këshilltar i KRSH për avancimin e revizionit

[email protected]

mr.Liljana Stojanova

Këshilltar i KRSH për revizionin e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrjeve publike dhe kompanive tregtare të krijuara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, me autorizim

[email protected]

Milan Rakiq

Këshilltar i KRSH për revizion

[email protected]

mr.Cveta Ristovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion

[email protected]

 

Tanja Janevska

Ndihmëse i KRSH – Udhëheqëse e sektorit për avancimit të revizionit dhe përcjelljen e praktikës ndërkombëtare

[email protected]

mr. Sasho Jakovçevski

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion

[email protected]

Tatjana Dimitrovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

[email protected]

 

Marina Blazheska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

[email protected]

Dobrinka Veskovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

[email protected]

 

Rosica Shalevik - Hristovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

[email protected]

 

mr.Sonja Kambovska

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

[email protected]

 

Blerta Ganiu

 

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

[email protected]

Branko Smilevski

Ndihmës i KRSH Udhëheqës i sektorit për revizion, me autorizim

[email protected]

 

 

16.07.2020