dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Раководни службеници

 • Tanja Tasevska, MSc

  Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика

  +389 2 3211 262
 • Natasha Misovska, MSc

  Советник на главниот државен ревизор за унапредување на ревизија

  +389 2 3211 262
 • d-r Ivan Ignjatov

  Советник на главен државен ревизор за ревизија на субјекти кои користат средства од ЕУ фондови и средства од други меѓународни организации

  +389 70 346947
 • Милан Ракиќ

  Советник на ГДР за ревизија

  +389 2 3211 262
 • Katica Nikolovska, MSc

  Помошник на главниот државен ревизор (со овластување)

  +389 2 3211 262
 • Tanja Janevska

  Помошник на главниот државен ревизор за унапредување на ревизијата и имплементација на меѓународните стандарди

  +389 2 3211 262
 • mr.Ljubica Toshevska

  Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на субјекти од областа на трудот, социјалата, работните односи, пензиското и инвалидското осигурување, образованието и културата

  +389 71 223079
 • Sasho Jakovcevski, MSc

  Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на информациски системи

  +389 2 3211 262
 • Marina Blazeska

  Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија и трговските друштва основани од единиците на локалната самоуправа

  +389 2 3211 262
 • Rosica Shalevik - Hristovska

  Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на јавните претпријатија и трговските друштва основани од централната власт

  +389 2 3211 262
 • Sonja Kambovska, MSc

  Помошник на главниот државен ревизор за  ревизија на субјекти од областа на здравството, животната средина и просторното планирање, земјоделството, шумарството и водостопанството

  +389 2 3211 262
 • Blerta Ganiu

  Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на субјекти од областа на правдата, правосудството, јавното обвинителство, казнено – поправните установи, државното правобранителство, економијата, сообраќајот и комуникациите (со овластување)

  +389 2 3211 262
 • mr.Vesna Mladenovska

  Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на системи и политики за откривање и спречување неправилности, поткуп (мито) измама, корупција и судир на интереси и за следење и имплементација на меѓународните стандарди и политики од таа област

  +389 2 3211 262
24.12.2019