dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Соопштенија и вести

13.06.2024
Мерките и активностите кои се преземаат од страна на надлежните институции НЕ обезбедуваат целосна подготвеност и сигурност за остварување на оптимална искористеност на минералните суровини, како и сеопфатна и навремена наплата на концесиските надоместоци
06.06.2024
Оствареното зголемување на приходите во 2022 година и понатаму не е доволно за покривање на расходите за социјални бенефиции, истите се покриваат со одвојување на средства од Буџетот и учествуваат со 33,58% во вкупните приходи на Фондот
05.06.2024
Потпишувањето на Меморандумот за соработка помеѓу Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија отвори нови патишта за продлабочување на соработката помеѓу овие две институции
04.06.2024
140 закони заедно со Законот за општа управна постапка сè уште не се усогласени со пакетот закони за дигитализација, 0,556 поднесени барања по регистриран корисник и издадените 9.568 електронски документи со истечени сертификати
31.05.2024
Билатералната средба изобилуваше со квалитетни презентации од вработените во Државниот завод за ревизија со цел размена на информации, знаења и практики во постапувањето на повеќе теми и области на заеднички интерес
30.05.2024
Законската регулатива не создава услови, а активностите на надлежните институции не обезбедуваат ефикасно управување и стопанисување со државниот недвижен имот – станбен и деловен имот
22.05.2024
На настанот се презентираа резултатите од извршената паралелната ревизија на успешност на тема „Подготвеност на Република Северна Македонија и Република Србија за спроведување на целите за одржлив развој до 2030 година
16.05.2024
На состанокот се презентираше Годишниот Ревизорски Извештај за 2023 година, подготвен од Бордот на ревизори на НАТО
18.04.2024
Посебен акцент беше ставен на потребата од користењето на софтверските апликации при спроведувањето на ревизиите и можностите за зајакнување на институционалните капацитети
12.04.2024
Државниот завод за ревизија ги инфомира сите учесници во изборната кампања за избор на претседател на Република Северна Македонија 2024 дека се должни доследно да се придржуваат до обврските и роковите за финансиско известување...