Стратешки документи

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ НА ДЗР

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА РЕВИЗИЈА НА ДЗР 

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ

 

ИТ СТРАТЕГИЈА

 

КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА  

 

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 

УПАТСТВО ЗА СТРАТЕШКО И ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИИТЕ