dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Стратешки документи

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ НА ДЗР

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА РЕВИЗИЈА НА ДЗР 

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ

 

ИТ СТРАТЕГИЈА

 

КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА  

 

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 

УПАТСТВО ЗА СТРАТЕШКО И ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ НА РЕВИЗИИТЕ 

15.10.2021