dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер овозможува пристап до информации од јавен карактер што ги создало или со кои располага Државниот завод за ревизија.

Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што барањето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено барање.

Писменото Барање може да се поднесе до Државниот завод за ревизија непосредно во архивата; преку пошта на адреса „Павел Шатев“ број 2, Палата Емануел Чучков, 1000 Скопје, како и да се поднесе во електронска форма преку е-маил: [email protected] и [email protected]

Барањето за пристап до информација од јавен карактер може да се поднесе на утврдениот Образец на Барање или на обичен лист хартија, но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето.

Во случај кога барањето е поднесено од страна на овластен полномошник, кон барањето треба да биде приложено уредно полномошно.

Кога барателот бара пристап до информација со усно барање, службеното лице составува записник за тоа.
Подносителот на барањето може да се информира за сите прашања од интерес поврзани со остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, кај службените лица: Мијалче Дургутов, контакт телефон  +389 2 3233 503, 3233 504, (локал 227), мобилен: +389 70 358 486, e-mail: [email protected] и кај Билјана Блажевска Милевска, контакт телефон: +389 2 3233 503, 3233 504, мобилен: +389 75 444 089, e-mail: [email protected]

Контакт лица:

 

Мијалче Дургутов
  +(389) 02 32 33 503, 32 33 504, (локал 227)
  +(389) 070 358 486
  [email protected]

 

Билјана Блажевска Милевска
  +(389) 02 32 33 503, 32 33 504,
  +(389) 075 444 089
  [email protected]

 

 

Листа на информации од јавен карактер

 

 

 

Прописи

 

 

 

Обрасци

 

 

 

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК

 

 

 

Листа на примени барања и доставени одговори за 2023 година

  

 

 

Други корисни информации и линкови

 

 

 

01.05.2020