dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Соопштение за изборна кампања за претседател на Република Северна Македонија

12.04.2024
Државниот завод за ревизија ги инфомира сите учесници во изборната кампања за избор на претседател на Република Северна Македонија 2024 дека се должни доследно да се придржуваат до обврските и роковите за финансиско известување...

Бавната гасификација – со негативно влијание на енергетската транзиција

04.04.2024
И по изминати 13 години, изградбата на магистралните гасоводи не е целосно завршена и дел од нив не се ставени во употреба, но исто така отсуствува долгорочен план за развој на дистрибутивен систем на природен гас во државата, целосно самофинансирање на дејноста – пренос на природниот гас и реализацијата на идните активности за интерконекција со соседните држави

Потрошени околу 17 милиони денари за метење на улици – што е далеку над планираните средства

02.04.2024
Износот на средства за извршување на јавни работи значително отстапува од предвидениот за таа намена, а ангажираните работници немаат обезбедено осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување

Успешната соработка со Државната ревизорска институција на Република Србија продолжува со активности за нова кооперативна ревизија

29.03.2024
На билатералната работна средба, претставниците од двете институции ги презентираа резултатите и клучните утврдени состојби од извршената кооперативна ревизија на успешност