dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски оствари работна средба со министерот за одбрана

23.07.2024
Двајцата соговорници се согласија дека заедничката работа и взаемната поддршка се од суштинско значење за успешна имплементација на препораките и за обезбедување на висок степен на транспарентност и отчетност на институциите

Заедно кон родова еднаквост и економско зајакнување на жените во руралните заедници на пазарот на трудот

17.07.2024
Државниот завод за ревизија, во улога на координатор, а воедно и домаќин на промотивен настан, заедно со Врховните ревизорски институции на Република Албанија и Република Косово

Зголемување од 33,4% на Основниот Буџет, пропратено со зголемување на јавниот и државниот долг

15.07.2024
Основниот буџет за 2023 година, кој изнесува 261.552.000 илјади денари, е зголемен за 33,4% во споредба со 2022 година, како резултат на зголемување на вкупните приходи и приливи од 29%, поради зголемување на домашното задолжување и задолжувањето во странство а воедно и зголемување на вкупните расходи и одливи за 29,76% повеќе од претходната година