dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Изборен процес Локални избори 2021 година

19.06.2023
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања на сметките на 141 учесници во Изборната кампања за локалните избори 2021 година

Работна средба меѓу ГДР Максим Ацевски и министерот Азир Алиу

06.06.2023
На работната средба беа разгледани значајни прашања од областа на реформата на јавната администрација и државната ревизија за кои е потребна зајакната меѓусебна соработка и дејствување на двете институции