dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Огласи

Интерен оглас број 04-1090/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1090/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Виш ревизор за ревизија на изборниот процес и  ревизија на Државната комисија за спречување на корупцијата, Државната изборна комисија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1091/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1091/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Самостоен ревизор за методологија, меѓународна пракса и стандарди

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1053/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1053/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Ревизор за ревизија на изборниот процес и ревизија на Државната комисија за спречување на корупцијата, Државната изборна комисија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1057/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1057/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Ревизор за ревизија на јавните претпријатија основани од централната власт

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1064/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1064/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Ревизор за следење на методологија и имплементација на меѓународните стандарди за ревизија

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1062/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1062/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Ревизор за ревизија на субјекти од областа на образованието и културата

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1071/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1071/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Ревизор за односи со јавноста и информирање за резултатите на државната ревизија

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1058/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1058/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Ревизор за ревизија на трговските друштва основани од централната власт

Оглас дата

Интерен оглас број 04-1054/2

Завршен

Интерен оглас број 04-1054/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Виш ревизор за ревизија на единиците на локалната самоуправа

Оглас дата