dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Ревизорски извештаи за област ОБРАЗОВАНИЕ

Ректорска управа на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје

09.11.2023
Ревизија на усогласеност

 

 

2023
Документ број
0120230501

Биро за развој на образованието

14.04.2021
Ревизија на усогласеност
2021
Документ број
01 2020 05 01