dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Ректорска управа на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје

09.11.2023
Ревизија на усогласеност

 

 

2023
Документ број
0120230501