dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Ревизорски извештаи за област Земјоделство

Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој(мулти)

12.07.2013
Ревизија на успешност
2019