dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанаство

SUBID
233

Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој(мулти)

12.07.2013
Ревизија на успешност
2012

Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата(мулти)

11.04.2013