dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Парламентарни избори

19.02.2024

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите (од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања)

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите (од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања)

2020