dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Соработка со надлежните органи

Соработка со ревизорското тело за ревизија на ИПА

Соработка со ревизорското тело за ревизија на ИПА

Во текот на октомври 2011 година, Државниот завод за ревизија склучи Меморандум за соработка со Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош. Меморандумот ја дефинира соработката помеѓу двете институции од аспект на размена на податоци, стручна помош, реализација на заеднички обуки и друго.

повеќе
20.03.2023

Соработка со институции надлежни за поведување постапки по ревизорските извештаи

Соработка со институции надлежни за поведување постапки по ревизорските извештаи

Согласно членот 35 од Законот за државната ревизија, доколку овластениот државен ревизор при ревизија оцени дека субјектот на ревизија сторил прекршок или кривично дело должен е веднаш да ги извести надлежните органи.

Органи надлежни за поведување постапки по ревизорските извештаи се: Државната комисија за спречување на корупцијата, Јавното обвинителство на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи.
Соработката со овие органи се одвива  во согласност со овластувањата и обврските утврдени со Законот за државната ревизија, Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Законот за јавното обвинителство, Изборниот законик и со другите закони и подзаконски акти.

Во рамките на соработката со овие органи, ДЗР континуирано обезбедува:

  • доставување ревизорски извештаи, информации и материјали за наоди што иницираат активности од надлежност на Државната комисија за спречување на  корупцијата, Јавното обвинителство на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи и обратно
  • одговарање и доставување на информации и материјали за извршени ревизии по барање на овие органи
  • обезбедување повратни информации од овие органи по претходно доставените информации, материјали и ревизорски извештаи.

Државниот завод за ревизија активно соработува со сите надлежни државни органи во насока на спречување и намалување на корупцијата и судирот на интереси. Потписник е и на Протоколот за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси, потпишан на 25.12.2007 год., помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата, Управата за јавни приходи, Јавното обвинителство на Република Македонија, Државното правобранителство на Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за ревизија, Царинската управа, Управата за финансиска полиција, Дирекцијата за спречување на перење пари и Државниот завод за геодетски работи.

Исто така, Државниот завод за ревизија учествуваше во подготовката на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план за периодот 2011 – 2015 година, а со свој претставник учествува и во работата на Меѓуресорското тело за спречување на корупцијата.

Државниот завод за ревизија учествува и во реализацијата на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија преку активностите предвидени во Поглавје 3.23 Правосудство и фундаментални права, Подрачје – Антикорупциска политика и Поглавје 3.32 Финансиска контрола, Подрачје – Надворешна ревизија.

повеќе
20.03.2023

Соработка со Министерство за финансии

Соработка со Министерство за финансии

Државниот завод за ревизија е должен до Министерството за финансии да го достави секој ревизорски извештај во кој се констатирани наоди од областа на финансиите. 
Државниот завод за ревизија и Министерството за финансии во рамки на Протоколот за соработка склучен на 20.10.2006 год. соработуваат во областа на системот на финансиски менаџмент и контрола, внатрешната ревизија во јавниот сектор и државната ревизија со цел успешно извршување на нивните функции во јакнење на системот на управување и контрола на јавните средства и обезбедување високо ниво на компетентност на двете институции во извршувањето на ревизиите.

повеќе
20.03.2023

Соработка со Владата на Република Северна Македонија

Соработка со Владата на Република Северна Македонија

Согласно Законот за државна ревизија, главниот државен ревизор до Владата на РМ ги доставува ревизорските извештаи на субјектите каj кои Владата е надлежен орган за надзор. Во Владата на Република Македонија е формирано и посебно тело надлежно за разгледување на овие извештаи и предлагање мерки и активности за успешна имплементација на препораките дадени од страна на ревизорите во ревизорските извештаи.

Имено, Владата на Република Македонија образуваше Ревизорски комитет како постојано стручно тело.
Согласно Деловникот за работа на Владата на Република Македонија, Ревизорскиот комитет особено ги разгледува ревизорските извештаи за Буџетот на Република Македонија, за министерствата и другите органи на државната управа, за буџетите на фондовите, за јавните претпријатија основани со закон и за јавните установи основани од Владата и извештаите на министерствата и на другите органи на државната управа за преземените мерки за надминување на утврдените неправилности во ревизорските извештаи на Државниот завод за ревизија.

Со Деловникот за работа на Владата на Република Македонија е уредено дека Ревизорскиот комитет и поднесува писмени извештаи на Владата, со мислења и предлози за преземените мерки во врска со наодите во ревизорските извештаи, а генералниот секретар на Владата на Република Македонија го известува Државниот завод за ревизија за заклучоците на Владата за преземените мерки од субјектите кај кои е извршена ревизијата во врска со наодите во ревизорските извештаи.

повеќе
20.03.2023

Соработка со Собранието на Република Македонија

Соработка со Собранието на Република Македонија

Основни корисници на резултатите од работата на ДЗР се Собранието на РМ, Владата на РМ и другите надлежни институции од јавниот сектор. Во комуникацијата со корисниците на резултатите од неговата работа, ДЗР има за задача да обезбеди навремени информации.
 

Комуникацијата со Собранието на Република Македонија е оценета како особено важна.
Ова, меѓу другото, заради тоа што поради поставеноста на Државниот завод за ревизија на Република Македонија според вестминстерскиот модел, Државниот завод за ревизија за своето работење го известува Собранието на Република Македонија.

Мисијата на ДЗР, дефинирана со Стратегијата за развој на ДЗР, е навремено и објективно информирање на Собранието, како и Владата, другите носители на јавни функции и јавноста за ревизорските наоди од спроведените ревизии.

Исто така, мисија на ДЗР е и да обезбедува поддршка на Собранието на РМ во исполнувањето на неговите надлежности преку идентификацијата и презентацијата на неправилностите, случаите на противзаконско работење, и можни случаи на корупција и злоупотреба на функцијата.
Соработката помеѓу ДЗР и Собранието на РМ се одвива во континуитет во повеќе насоки и се реализира преку следните форми утврдени до Законот за државната ревизија:

  • ДЗР доставува годишна програма за работа до Собранието заради информирање;
  • ДЗР доставува годишен извештај за работењето до Собранието на разгледување, а Собранието донесува заклучоци по истиот;
  • ДЗР доставува конечни ревизорски извештаи до Собранието.
повеќе
05.05.2019