dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Земјоделски регистри во МЗШВ и АХВ и нивна употреба во функција на ефективно остварување на правата и исполнување на обврските на земјоделските стопанства