dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

За исто работно место различна плата во институциите во јавниот сектор

15.06.2024
Законската регулатива и колективните договори кои ги уредуваат пресметката и исплатата на плати и додатоци на плати на административните службеници, овозможуваат разлики во висината на платите за исти работни места во различни институции, платите во министерствата се најниски

Придобивките и штетните влијанија од експлоатацијата на минералните суровини - мермерот

11.06.2024
Мерките и активностите кои се преземаат од страна на надлежните институции НЕ обезбедуваат целосна подготвеност и сигурност за остварување на оптимална искористеност на минералните суровини, како и сеопфатна и навремена наплата на концесиските надоместоци

Зголемувањето на приходите не се доволни за покривање на расходите за социјални бенефиции

06.06.2024
Оствареното зголемување на приходите во 2022 година и понатаму не е доволно за покривање на расходите за социјални бенефиции, истите се покриваат со одвојување на средства од Буџетот и учествуваат со 33,58% во вкупните приходи на Фондот

Работилница со претставници од Јавното обвинителство и дискусија за досегашните искуства од меѓусебната соработка

05.06.2024
Потпишувањето на Меморандумот за соработка помеѓу Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија отвори нови патишта за продлабочување на соработката помеѓу овие две институции

Бавна дигитализација, недоволна промоција и слаба искористеност на е-услуги

04.06.2024
140 закони заедно со Законот за општа управна постапка сè уште не се усогласени со пакетот закони за дигитализација, 0,556 поднесени барања по регистриран корисник и издадените 9.568 електронски документи со истечени сертификати