dzr
STATE AUDIT OFFICE
GUARDIAN OF PUBLIC FUNDS

Free access to public information

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” број 101/2019), кој почна со примена на 30 ноември 2019 година, имателот на информации – Државен завод за ревизија - за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер го определува:

Мијалче Дургутов (ревизор)

телефон: +(389) 02 32 33 503, 32 33 504, (локал 227)
мобилен: +(389) 070 358 486
e-mail: [email protected]

Листа на информации од јавен карактер со врски


 

01.05.2020