Раководни службеници

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Име и презиме Звање e-mail адреса
м-р Тања Тасевска Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика [email protected]
Бранислав Гулев Советник на ГДР за унапредување на ревизијата [email protected]
м-р Цвета Ристовска Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија [email protected]
м-р Лилјана Стојанова Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија [email protected]
Тања Јаневска Помошник на главниот државен ревизор –Раководител на сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса [email protected]
Блага Николова Раководител на сектор за финансиски прашања [email protected]
м-р Љубица Тошевска Раководител на ревизија [email protected]
Биљана Тановска Раководител на ревизија [email protected]
Бранко Смилевски Раководител на ревизија [email protected]
Сашо Јаковчевски Раководител на ревизија [email protected]