Раководни службеници

Име и презиме

Звање

E-mail адреса

м-р Тања Тасевскa

Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика

[email protected]

Наташа Мисовска

Советник на главниот државен ревизор за унапредување на ревизија[email protected]

Милан Ракиќ

Советник на ГДР за ревизија

[email protected]

м-р Цвета Ристовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија


[email protected]

Тања Јаневска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса

[email protected]

м-р Сашо Јаковчевски

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија

[email protected]

Татјана Димитровска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување

[email protected]

Марина Блажеска 

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


[email protected]

Росица Шалевиќ – Христовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


rosica.salе[email protected]

м-р Соња Камбовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


[email protected]

Бљерта Ганиу

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


[email protected]

м-р Весна Младеновска

Помошник на главниот државен ревизор за ревизија на системи и политики за откривање и спречување неправилности, поткуп (мито) измама, корупција и судир на интереси и за следење и имплементација на меѓународните стандарди и политики од таа област


[email protected]