Раководни службеници

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909
Име и презиме Звање e-mail адреса
м-р Тања Тасевска Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика [email protected]
Бранислав Гулев Советник на ГДР за унапредување на ревизијата [email protected]k
м-р Цвета Ристовска Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија [email protected]
м-р Лилјана Стојанова Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија [email protected]
Тања Јаневска Помошник на главниот државен ревизор –Раководител на сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса [email protected]
Блага Николова Раководител на сектор за финансиски прашања [email protected]
м-р Љубица Тошевска Раководител на ревизија [email protected]
Биљана Тановска Раководител на ревизија [email protected]
Бранко Смилевски Раководител на ревизија [email protected]
Сашо Јаковчевски Раководител на ревизија [email protected]