Раководни службеници

Име и презиме

Звање

E-mail адреса

м-р Тања Тасевскa

Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика

[email protected]

м-р Лилјана Стојанова

Советник на главниот државен ревизор за ревизија на единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија и трговските друштва основани од единиците на локалната самоуправа по овластување[email protected]

Милан Ракиќ

Советник на ГДР за ревизија

[email protected]

м-р Цвета Ристовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија


[email protected]

Тања Јаневска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса

[email protected]

м-р Сашо Јаковчевски

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија

[email protected]

Добринка Весковска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија


[email protected]

Татјана Димитровска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување

[email protected]

Марина Блажеска 

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


[email protected]

Росица Шалевиќ – Христовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


rosica.salе[email protected]

М-р Соња Камбовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


[email protected]

Бљерта Ганиу

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


[email protected]

Бранко Смилевски

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


[email protected]