Раководни службеници

Име и презиме

Звање

e-mail адреса

м-р Тања Тасевска

Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика

[email protected]

Бранислав Гулев

Советник на ГДР за унапредување на ревизијата

[email protected]

Милан Ракиќ

Советник на ГДР за ревизија, со овластување

[email protected]

м-р Цвета Ристовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија

[email protected]

м-р Лилјана Стојанова

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија

[email protected]

Тања Јаневска

Помошник на главниот државен ревизор –Раководител на сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса

[email protected]

Добринка Весковска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија, со овластување

[email protected]

м-р Сашо Јаковчевски

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија

[email protected]

 

 

м-р Љубица Тошевска

Раководител на ревизија

[email protected]

Биљана Тановска

Раководител на ревизија

[email protected]

Бранко Смилевски

Раководител на ревизија

[email protected]

м-р Соња Камбовска

Раководител на ревизија, со овластување

[email protected]