Раководни службеници

Име и презиме

Звање

E-mail адреса

м-р Тања Тасевскa

Советник на ГДР за ревизорски методологии и практика

tanja.tasevska@dzr.gov.mk

м-р Лилјана Стојанова

Советник на главниот државен ревизор за ревизија на единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија и трговските друштва основани од единиците на локалната самоуправа по овластувањеliljana.stojanova@dzr.gov.mk

Милан Ракиќ

Советник на ГДР за ревизија

milan.rakic@dzr.gov.mk

м-р Цвета Ристовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија


cveta.ristovska@dzr.gov.mk

Тања Јаневска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса

tanja.janevska@dzr.gov.mk

м-р Сашо Јаковчевски

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија

saso.jakovcevski@dzr.gov.mk

Добринка Весковска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија


dobrinka.veskovska@dzr.gov.mk

Татјана Димитровска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување

tatjana.dimitrovska@dzr.gov.mk

Марина Блажеска 

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


marina.blazeska@dzr.gov.mk

Росица Шалевиќ – Христовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


rosica.salеvic@dzr.gov.mk

М-р Соња Камбовска

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


sonja.kambovska@dzr.gov.mk

Бљерта Ганиу

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


blerta.selmani@dzr.gov.mk

Бранко Смилевски

Помошник на главниот државен ревизор – Раководител на сектор за ревизија со овластување


branko.smilevski@dzr.gov.mk