Извештаи на политичките партии

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот изборен круг)

Извештаи за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања)

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања)

Годишни извештаи за добиени донации во 2019 година

Годишни извештаи за добиени донации во 2018 година

Годишни извештаи за добиени донации во 2017 година

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања - вкупен финансиски извештај

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 05.10.2017 до 14.10.2017 година