Извештаи на политичките партии

Финансиски извештаи на политичките партии за 2020 година

Предвремени локални избори за градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година - Извештаи за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите (од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања)

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот изборен круг)

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања)

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања)

Годишни извештаи за добиени донации во 2019 година

Годишни извештаи за добиени донации во 2018 година