Стандарди

РАМКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЈАВИ НА INTOSAI - IFPP

 

INTOSAI ПРИНЦИПИ (INTOSAI-P)

 

 

INTOSAI СТАНДАРДИ (ISSAI)

 

 

INTOSAI УПАТСТВА (GUID)