dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Shkëmbimi i përvojave dhe njohurive me kolegët nga ISR i Republikës së Kroacisë

25.10.2021

Përfaqësuesit e Entit Shtetëror të Revizionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të aktiviteteve nga komponenti 2 të tvining projektit "Përmirësimi i revizionit të jashtëm dhe mbikëqyrjes parlamentare", në periudhën nga 11.10. - 15.10.2021 qëndroi në Zagreb, Republika e Kroacisë.

Vizita studimore e përfaqësuesve të ISR u organizua me qëllim shkëmbim përvojave dhe njohurive lidhur me aspektet metodologjike të kryerjes së revizioneve. Kolegët nga Republika e Kroacisë prezantuan të gjithë procesin e kryerjes së revizionit të Raportit Vjetor për Ekzekutimin e Buxhetit të Republikës së Kroacisë, revizionin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe Ndërmarrjeve Publike, si dhe mënyrën dhe metodologjia për kryerjen dhe raportimin e revizioneve të partive politike.

Përmes diskutimit të dallimeve dhe ngjashmërive në aktivitetet e revizionit, u identifikuan fushat ku përmirësimet janë të mundshme, me qëllim përmirësimin e procesit të përgjithshëm të revizionit të buxhetit të shtetit, zbatimi dhe raportimi i revizioneve të  vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjeve publike dhe Projektet e BE -së, si dhe përcaktimi i përmirësimeve të mundshme në procesin e revidimit të partive politike.