dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Размена на искуства и знаења со колегите од ВРИ на Хрватска

25.10.2021
Слика
Работна посета во ВРИ на Хрватска

Претставници од Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија во рамки на активностите од компонента 2 од твининг проектот „Подобрување на надворешната ревизија и парламентарниот надзор“, во период од 11.10. – 15.10.2021 престојуваа во Загреб, Република Хрватска.

Студиската посета на претставниците на ДЗР беше организирана во насока на размена на искуства и знаења поврзани со методолошките аспекти од извршување на ревизиите. Од колегите на Република Хрватска беше презентиран целокупниот процес од спроведување на ревизија на Годишниот извештај за извршување на Буџетот на Република Хрватска, ревизијата на Единиците за локална самоуправа и Јавни претпријатија, како и начинот и методологијата за спроведување и известување за ревизиите на политичките партии.

Преку дискусија за разликите и сличностите во ревизорските активности, се утврдија областите каде се можни подобрувања, во насока на унапредување на целокупниот процес на ревидирање на буџетот на државата, спроведување и известување за ревизиите на локална самоуправа, јавни претпријатија и ЕУ Проекти, како и утврдување на можни подобрувања на процесот на ревидирање на политичките партии.