dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Lista e informatave me karakter publik

 

 • Закон за државната ревизија
 • Правилник за начинот на полагање на испитот, формата и содржината на уверението и висината на трошоците за полагање на испитот за стекнувањето на звањето Овластен државен ревизор 
 • Правилник за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на овластениот државен ревизор
 • Кодекс на деловна етика и однесување на вработените во Државниот завод за ревизија
 • Меѓународни стандарди за државна ревизија
 • Кодекс на етика на ИНТОСАИ
 • Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија
 • Стратегија за развој на ДЗР 2013-2017 година
 • ИТ Стратегија на ДЗР 2013-2017 година
 • Стратегија за управување со човечки ресурси на ДЗР 2013-2017 година
 • Годишни извештаи за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија од 2001 до 2014 година
 • Конечни ревизорски извештаи за тековен период – Финансиска ревизија и ревизија на регуларност
 • Конечни ревизорски извештаи за тековен период – Ревизија на успешност
 • Финансиски извештаи на политичките партии
 • Годишни донации на политичките партии
 • Брошура – Суштина и значење на државната ревизија
 • Билтен на ДЗР број 1
 • Тековни јавни набавки
 • Тековни информации од работењето на ДЗР