dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

NPK „Ujësjellësi dhe Kanalizimi“ Prilep