dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Граѓански организации

Граѓански организации
159
3дружение Македонско-Американска Алумни Асоцијација Скопје
Eco Logic
NDI - Национален демократски институт
Resource Environmental Centar
Аналитика Тинк Тенк
Ансамбл за народни песни и игри Ибе Паликуќи Скопје
Асоцијација за демократски иницијативи
Борка
Вода за промени
Гласно – текстилни работници
Граѓанска асоцијација за Развој на Демократските Институции-МОСТ Скопје
Граѓанска Асоцијација МОСТ
Движење на екологистите на Македонија-ДЕМ Велес
Друштво за патишта на Република Македонија
Друштво за култура,уметност и образование Мост Скопје
Друштво на филмските работници на Република Македонија Скопје
Живот со предизвици
Здружение на граѓани Флорозон - Центар за еколошка демократија Скопје
Здружение Гоу Грин
Здружение Граѓанско движење Разбуди Се! Скопје
Здружение Дирекција за култура и уметност на Скопје
Здружение Еко Свест
Здружение за акција против насилството и трговијата со луѓе Отворена Порта Скопје
Здружение за афирмација на културни вредности и заштита на културното наследство Институт за културно наследство Скопје
Здружение за граѓански и младински политики Центар за Европски иницијативи Скопје
Здружение за едукација, дигитално образование и заштита на животна средина Еду Свет Скопје
Здружение за електроника,телекомуникации,автоматика и информатика на Македонија Скопје
Здружение за еманципација,солидарност и еднаквост на жените Скопје
Здружение за заштита на растенијата на Република Северна Македонија
Здружение за заштита при работа на општината Битола
Здружение за инклузивна економија, екологија и енергетика Екоинклузивност - Скопје
Здружение за истражувања,анализи и развој Зелена Лупа Скопје
Здружение за истражување и промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР Скопје
Здружение за креирање и развој на даночната политика Скопје
Здружение за младинска едукација е-Млади Скопје
Здружение за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН Скопје
Здружение за одржлив социо - економски развој ИЗГРЕЈСОНЦЕ Скопје
Здружение за подобрување на условите за живот на граѓаните Подобро денес - Скопје
Здружение за подршка на иновации и промовирање на претприемничка иновативна култура Центар за иновации Скопје
Здружение за правни истражувања и анализи Центар за правни истражувања и анализи Скопје
Здружение за развој М6 Институт за едукација, развој и одржливост Скопје
Здружение за унапредување на општествените и економските дејности ЕРГОС Скопје
Здружение за фолклор,песни,игри и обичаи Културно уметничко друштво Илинден Битола
Здружение Институт за меѓународни и политички студии Скопје
Здружение Институт за развојни истражувања и алтернативи Скопје
Здружение Институт за стратешки иницијативи и политики Скопје
Здружение Македонски национален комитет на меѓународниот совет на музеите Скопје
Здружение Македонски центар за граѓанско образование МЦГО Скопје
Здружение Младински форум за соработка Скопје
Здружение Младинско културно-уметничко друштво Цветан Димов Скопје
Здружение на граѓани Академски кино клуб Скопје
Здружение на граѓани едукативно истражувачки центар за урбана култура Скопје
Здружение на граѓани за еколошки истражувања, заштита на биодиверзитетот и унапредување на одржливиот развој БИОЕКО Скопје
Здружение на граѓани за заштита на животната средина и природа 4 ЕЛЕМЕНТИ Скопје
Здружение на граѓани за подигање на свеста за чиста еколошка животна средина Биди здрав - здравје на сите - Скопје
Здружение на граѓани за подршка на мали и средни претпријатија, социјално загрозени структури и заштита на животната средина НОВИНА Скопје
Здружение на граѓани за промоција и развој на медиумската писменост Вистината пред се Скопје
Здружение на граѓани Иницијатива за Европска перспектива Скопје
Здружение на граѓани Институт за истражување на политики и добро владеење Скопје
Здружение на граѓани Коалиција за одржлив развој Скопје
Здружение на граѓани Реактор-истражување во акција Скопје
Здружение на граѓани СОНЧЕВ ЗРАК за развој на рурални средини Скопје
Здружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје
Здружение на граѓани Центар за одржливи иницијативи Скопје
Здружение на граѓани Центар за развој и унапредување на демократијата, медиумските и новинарски стандарди и слободата на изразување во Република Македонија 360 СТЕПЕНИ Скопје
Здружение на даночни советници на Република Македонија ЗДСРМ Скопје
Здружение на економисти на Град Скопје
Здружение на економски новинари Скопје
Здружение на информатичарите на Македонија-Скопје
Здружение на Млади истражувачи Скопје
Здружение на Новинари за човекови права Скопје
Здружение на Новинарите на Македонија Скопје
Здружение на правници на Република Северна Македонија
Здружение на правници на РСМ
Здружение на правници од здравството во Република Северна Македонија
Здружение на радиолозите на Македонија
Здружение на сметководители и овластени сметководители Неготино
Здружение на социолози на Република Македонија
Здружение на судска администрација на Република Македонија Скопје
Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија Велес
Здружение на Центар за економски и социјален развој ЦЕСОР Скопје
Здружение Организација на жените на Град Скопје
Здружение Списание Културен живот Скопје
Здружение Транспарентност Македонија Скопје
Здружение Форум за разумни политики Скопје
Здружение Центар за едукативен и културен развој РАЦИО Скопје
Здружение Центар за едукација и претприемништво Можности Скопје
Здружение Центар за поттикнување на развојот на малите и средните друштва Скопје
Зелен институт
Инклузива
Институт за Европска Политика Скопје
Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје
Институт за добро владеење и политики во животна средина и климатските промени Скопје
Институт за истражување и развој Протинк Скопје
Институт за комуникациски студии
Институт за човекови права
Интернационална организација за млади - ИОМ Скопје
Јадро
Кинолошки сојуз на Република Северна Македонија
Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење Скопје
Коалиција сите за правично судење
Коцка – тренинг центар
Културно уметничко друштво Билјана Скопје
Културно уметничко друштво Панче Пешев Куманово
Културно уметничко друштво Стив Наумов Битола
Културно-уметничко здружение Карпош Крива Паланка
Мак Центар за граѓанско образование
Македонска Асоцијација на комуникациски агенции (Агенции за Маркетинг)- МААМ Скопје
Македонска младинска асоцијација Скопје
Македонски центар за меѓународна соработка
Македонски центар за меѓународна соработка Скопје
Македонско здружение за кардиологија Скопје
Македонско здружение на млади правници-МЗМП Скопје
Македонско лекарско друштво Скопје
Македонско фармацевтско друштво Скопје
Маргини
Меѓаши
Метаморфозис
Младински образовен форум
Младински центар за еднакви можности Скопје
Мрежа на граѓански организации за Реформа и развој на локалната и месната самоуправа - заедница Скопје
Национален младински совет
Не биди ѓубре
О2 Иницијатива
Охрид СОС
Планетум Струмица
Полио Плус
Политикум - Институт за одржливи и иновативни политики, Скопје, Република Северна Македонија
Противпожарен сојуз на Град Скопје
Развојни иницијатива Зенит
Реактор – истражувања
Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија
Сојуз на здруженија на пензионерите на Град Скопје
Сојуз на здруженијата за техничка култура на град Скопје Народна техника Скопје
Сојуз на сметководители на Република Македонија
Солуција
Специјална олимпијада
Транспаренси Интернешнл Македонија
Транспарентност Македонија
Флорозон – Центар за еколошка демократија
Фондација за локален развој и демократија Фокус Велес
Фондација за образование и култура Ускуп Скопје
Фондација отворено општество
Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери-ЦЕЕД Македонија Скопје
Форум ЦСИД
Фронт 21/42
Хелсиншки комитет за човекови права
ХЕРА
Хопс
Центар за граѓански комуникации
Центар за граѓански мониторинг Скопје
Центар за економски анализи
Центар за економски анализи Скопје
Центар за истражување и креирање политики
Центар за Истражување и Развој на Образованието Скопје
Центар за Развој на медиуми Скопје
Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум Скопје
Центар за управување со промени
Цивил – Центар за слобода