dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

JП локално

JП локално
122
Jавно претпријатие за комунални дејности "Комуналец-Полин" Стар Дојран
Jавно претпријатие за комунални дејности „Маврово“-Маврови Анови
Jавно претпријатие за паркови и зеленило ЕКО СТРУГА Струга
Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад ЕКО ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК Свети Николе
Заедничко јавно претпријатие РУСИНО/ПОЛОГ с.Сушица Гостивар
Зедничко јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион ЕКО-ЗОНА Куманово
Јавно комунално претпријатие „Стандард“-Дебар
Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД - АРАЧИНОВО Арачиново
Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД Битола
Јавно Комунално Претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп
Јавно Комунално Претпријатие ВРАПЧИШТЕ ц.о с.Врапчиште Врапчиште
Јавно комунално претпријатие ДОЛНЕНИ с.Долнени П.О
Јавно комунално претпријатие ДОМИНГ ЦО Македонска Каменица
Јавно комунално претпријатие ЕДИНСТВО ПО Свети Николе
Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ П.О. Пробиштип
Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ ПО Пехчево
Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ Прилеп
Јавно комунално претпријатие Комунална хигиена Македонски Брод
Јавно комунално претпријатие ПАЗАРИ Прилеп
Јавно комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА Општина Могила
Јавно комунално претпријатие ПИША с.Липково Липково
Јавно комунално претпријатие САРАЈ Скопје
Јавно комунално претпријатие СОПИШТЕ с.Сопиште
Јавно комунално претпријатие ЧИСТ ДЕН -Ранковце
Јавно комунално претпријатие ШАРИ с.Боговиње Боговиње
Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН Стар Дојран
Јавно претпријатие за превоз на патници ГРАДСКИ ПРЕВОЗ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Јавно претпријатие "Комунален сервис" Валандово
Јавно претпријатие „Комунална чистота„-Богданци
Јавно Претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Струга
Јавно претпријатие ГРАДСКИ ПАРКИНГ-ТЕТОВО Тетово
Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Kicevo
Јавно претпријатие за вршење на комунални дејности МИРМБАЈТЈА-Желино
Јавно претпријатие за вршење на комунални дејности ХИЃИЕНА П.О. с.Осломеј Осломеј
Јавно претпријатие за вршење на комунални дејности ХИЃИЕНА-Теарце
Јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА Скопје
Јавно претпријатие за енергетски дејности ЕНЕРГО-ПРИЛЕП Прилеп
Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ГРАДСКИ ПАРКИНГ-Скопје
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ Кавадарци
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР Скопје
Јавно претпријатие за комунална дејност ДЕБРЦА Белчишта
Јавно претпријатие за комунална хигиена водовод и канализација ХИГИЕНА Чегране
Јавно претпријатие за комунални дејности ВОДОВОД Богданци
Јавно претпријатие за комунални дејности и облагодарување на природните ресурси ХИГИЕНА Лабуништа
Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Ц.О. ГОСТИВАР
Јавно претпријатие за комунални дејности ОГРАЖДЕН П.О. Босилово
Јавно претпријатие за комунални дејности РОСОМАН Росоман
Јавно претпријатие за комунални дејности ТОПОЛКА Чашка-општина Чашка
Јавно претпријатие за комунални дејности ХИГИЕНА Другово
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ИСАР ПО Штип
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи КАЛЕ ПО Блатец
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ПЛАЧКОВИЦА Карбинци
Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ФОРТУНА ПО Штип
Јавно претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување Куманово-паркинг Куманово
Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп
Јавно претпријатие за урбанизам и уредување на градежно земјиште ШТИП-ПРОЕКТ Штип
Јавно претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола
Јавно претпријатие за услужни дејности РАВЕН Пехчево
Јавно претпријатие КОМУНАЛЕН СЕРВИС Валандово
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ
Јавно претпријатие КОМУНАЛНА ЧИСТОТА Богданци
Јавно претпријатие КОМУНАЛНО Струга со Ц.О.
Јавно претпријатие МИРАВЦИ с.Миравци
Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје
Јавно претпријатие УЛИЦИ И ПАТИШТА Скопје
Јавно Претпријатие ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО-Куманово
Јавно сообраќајно претпријатие ПРИЛЕП Прилеп
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
Јавното комунално претпријатие „ИСАР“ Штип
ЈКП ,,Комуналец“ – Прилеп
ЈКП „Пела Хигиена“-Могила
ЈКП Брегалница Делчево
ЈКП Водовод Битола
ЈКП Водовод Илинден
ЈКП Водовод Кочани
ЈКП Гази Баба
ЈКП Дервен Велес
ЈКП Зелениково
ЈКП Илинден
ЈКП Клепа Градско
ЈКП Комуналец Демир Хисар
ЈКП Комуналец Свети Николе
ЈКП Никола Карев Пробиштип
ЈКП Нискоградба Битола
ЈКП Петровец
ЈКП Пролетер Ресен
ЈКП Солидарност Виница
ЈКП Тетово
ЈКПД Комуналец Гевгелија
ЈКПД Комуналец Струмица
ЈКПД Комунална хигиена Новаци
ЈКПД Лакавица Конце
ЈП Водовод и Канализација Македонски Брод
ЈП Водовод Куманово
ЈП Градски Пазар Охрид
ЈП за комунални услуги Комуналец Крива Паланка
ЈП Кале Центар Жупа
ЈП Камена Река М. Каменица
ЈП Комуналец Неготино
ЈП Комунална Хигиена Skopje
ЈП Кратово
ЈП Паркиралишта Струмица
ЈПК Бошава Демир Капија
ЈПК Еремија Вевчани
ЈПК Комуна Крушево
ЈПК Комуна Ново Село
ЈПК Комуналец Битола
ЈПК Комуналец Кавадарци
ЈПК Комуналец Кичево
ЈПК Охридски Комуналец
ЈПК Плаваја Радовиш
ЈПК Услуга Берово
ЈПКД „Огражден“-Босилово
ЈПКД Комуналец Пласница
ЈПКД Облешево
ЈПКД Турија Василево
Комунално јавно претпријатие ВОДНА КУЛА Зрновци
Меѓуопштинско јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола
МЈП Проаква Струга
Општинско јавно претпријатие за вршење на комунални работи ВАРДАР с.Брвеница
Општинско Јавно Претпријатие за комунални дејности ПЕЛАГОНИЈА Кривогаштани