dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Соопштение за изборна кампања за претседател на Република Северна Македонија

12.04.2024

Државниот завод за ревизија ги инфомира сите учесници во изборната кампања за избор на претседател на Република Северна Македонија 2024 дека се должни доследно да се придржуваат до обврските и роковите за финансиско известување пропишани со член 84-б од Изборниот законик на Република Северна Македонија  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 42/20, 74/21, 215/21, 58/24 и 76/24) и согласно одредбите Правилникот за образецот за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања и образецот за вкупен финансиски извештај за трошоците за приходите и расходите во изборна кампања објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број  84/24) кој може да се преземе на следниот линк:

 

Роковникот за извршување на изборните дејствија за спроведување на избори за Претседател на Република Северна Македонија 2024 е објавен на следниот линк: