dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

И со Б-Интегрирани дозволи нема целосна контрола над загадувањето

08.07.2021
Мерките и активностите преземени од страна на надлежните институции за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи не се доволно ефективни за воспоставување на интегриран систем за спречување и контрола на загадувањето

Работилница за родово одговорно буџетирање

05.07.2021
Државниот завод за ревизија и Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените – UN Women, во периодот од 1-3 јули 2021 година, реализираа работилница која беше фокусирана на родово одговорното буџетирање.

Меѓународна конференција за сметководствени и ревизорски активности

02.07.2021
Учесниците имаа можност да ги слушнат меѓународните искуства во повеќе области: управување со јавните средства, борба против корупција, лидерство за реформи, како и промовирање на учење и споделување на знаење кај сметководители и ревизори.