dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Работилница за родово одговорно буџетирање

05.07.2021
Државниот завод за ревизија и Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените – UN Women, во периодот од 1-3 јули 2021 година, реализираа работилница која беше фокусирана на родово одговорното буџетирање.

Меѓународна конференција за сметководствени и ревизорски активности

02.07.2021
Учесниците имаа можност да ги слушнат меѓународните искуства во повеќе области: управување со јавните средства, борба против корупција, лидерство за реформи, како и промовирање на учење и споделување на знаење кај сметководители и ревизори.

Пандемијата негативно се одрази на буџетскиот дефицит за 2020 година

02.07.2021
Поради присутните ризици поврзани со пандемијата во глобални рамки, во 2020 година во Буџетот на РСМ имаше намалување на приходната страна за 15% и зголемување на расходите за 1,6% од првично проектираните

Извршување на пренесените надлежности финансирани со блок дотации треба да се подобри

30.06.2021
Уредбите за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите години по ред се идентични, потребна е промена на критериумите за распределба на блок дотациите или воведување на нови

Објавен Годишниот извештај за 2020 година

29.06.2021
ДЗР го објави „Годишниот извештај за извршените ревизии и работата на ДЗР за 2020 година“. Покрај предизвиците со кои беше соочена институцијата во изминатата година, целосно се реализираше програмата за работа.