dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2020
Правосудство
IV-Конечен
20.07.2023
2020
Политички партии
IV-Конечен
29.06.2023
2020
Политички партии
IV-Конечен
29.06.2023
2020
Политички партии
IV-Конечен
29.06.2023

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Неуплатени 950 илјади евра во Буџетот на РСМ од Општина Гази Баба

21.07.2021
Општина Гази Баба од периодот на преземање на надлежноста од 2012 година до 2020 година, средствата по основ на отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на РСМ ги уплаќа на несоодветна сметка

Едукација со Интернационалната стопанска комора

14.07.2021
На едукацијата беше даден осврт на можните ризици од корупција при вршењето на ревизија на финансиските извештаи и беа презентирани најдобрите практики од Холандија со фокус на Меѓународниот ревизорски стандард 240