dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Обука за меѓународни сметководствени стандарди во јавниот сектор

25.10.2021
Слика
Државните ревизори на обука за меѓународни сметководствени стандарди во јавниот сектор

Во организација на Центар за извонредност во финансии – ЦЕФ - Словенија, во периодот од 19 до 21 октомври 2021 година, во Охрид,  се одржа Обука за меѓународни сметководствени стандарди во јавниот сектор (IPSAS), која е дел од обуките од проектот за сертификација на сметководителите во јавниот сектор што се спроведува во Република Северна Македонија.

Центар за извонредност во финансии - ЦЕФ и Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија (ДЗР) го зајакнуваат партнерството и го поддржуваат развојот на капацитетите на државните ревизори, а како резултат на овие активности Главниот државен ревизор, м-р Максим Ацевски, заедно со 16 државни ревизори од Државниот завод за ревизија учествуваа на обуката за меѓународни сметководствени стандарди во јавниот сектор IPSAS. 

За време на обуката овластените државни ревизори и државните ревизори имаа можност да се запознаат со поодделни IPSAS стандарди за подготовка на Финансиски извештаи (IPSAS 1, 2 и 18), Постојани средства (IPSAS 16, 17 и 31), Залихи (IPSAS 12), и други ИПСАС стандарди (IPSAS 3, 19, 23), како и предизвиците и можностите од примената IPSAS од земјите во регионот  Италија, Црна Гора, Албанија и Косово, како и да добијат повеќе информации за финансиско известување и сметководство од перспектива на државната ревизијата.

Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија (ДЗР), заедно со Центар за извонредност во финансии – ЦЕФ,  ја продолжува својата соработка и во новиот проект  кој се однесува за Подобрување на  управувањето  со јавните средства, а кој беше најавен за време на обуката.

Линк до објави

https://www.cef-see.org/cefs-porgram-in-full-swing-this-week?fbclid=IwAR0atUgOpPKhJEvIWOQbNWtMnYTx2KlsX679nTXoFSs97oY1s4Byf5dwW1M

https://www.facebook.com/centerofexcellenceinfinance/posts/4672518219460166