Односи со јавност

 

 

Студиска посета за родово одговорно управување и буџетирање

20.10.2022 - 10:00
Претставниците на ВРИ се запознаа со искуствата и добрите пракси на клучните институции во Шведска, претставени од Националната канцеларија за ревизија на Шведска и релевантните ресорни министерства