dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Односи со јавност

 

 

Зголемувањето на приходите не се доволни за покривање на расходите за социјални бенефиции

06.06.2024
Оствареното зголемување на приходите во 2022 година и понатаму не е доволно за покривање на расходите за социјални бенефиции, истите се покриваат со одвојување на средства од Буџетот и учествуваат со 33,58% во вкупните приходи на Фондот

Работилница со претставници од Јавното обвинителство и дискусија за досегашните искуства од меѓусебната соработка

05.06.2024
Потпишувањето на Меморандумот за соработка помеѓу Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија отвори нови патишта за продлабочување на соработката помеѓу овие две институции

Бавна дигитализација, недоволна промоција и слаба искористеност на е-услуги

04.06.2024
140 закони заедно со Законот за општа управна постапка сè уште не се усогласени со пакетот закони за дигитализација, 0,556 поднесени барања по регистриран корисник и издадените 9.568 електронски документи со истечени сертификати

Делегација на Канцеларијата за ревизија на институциите на Босна и Херцеговина во Државниот завод за ревизија

31.05.2024
Билатералната средба изобилуваше со квалитетни презентации од вработените во Државниот завод за ревизија со цел размена на информации, знаења и практики во постапувањето на повеќе теми и области на заеднички интерес