Односи со јавност

 

 

Билатерална посета на Судот за ревизија на Р. Турција

10.07.2023 - 14:00
Во рамки на билатералната посета Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски и Претседателот на Судот за ревизија г. Метин Јенир потпишаа Анекс на договорот за соработка меѓу ДЗР и Судот за ревизија на Република Турција

Слабости во ажурноста на земјоделските регистри

27.06.2023 - 10:30
Начинот на контролите на воспоставените регистри, отсуството на ИТ кадар и слабата меѓу институционална размена на податоци, не обезбедува ефективно управување и следење на субвенционирањето на земјоделските стопанства

Извршена ревизија за Пописот во 2021

21.06.2023 - 10:00
Констатирани се недоследности во начинот на планирање на средствата, набавката на софтверска апликација за само попишување, набавката на преносни компјутери и начинот на исплата на надоместоците